SETEMBRO 2021
ELUL-TISHREI 5781 / 5782
DOMINGO
SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO
     

01
SELICHOT
S.T: Mauro

Shofar Salim

02
SELICHOT
S.T: Salim
Tora
Salim

NITZAVIM

Shofar Salim

03
SELICHOT
S.T: Ezra

Shofar Ezra

Noite:
Parte 1: Rabino/ Nome
Parte 2: Nome/Nome

04
SHABAT
Maftir/Haftará:
Nitzavim
Isaias
(61:10-63:9) 
594N / 453A
A
Torá :
Salim
NITZAVIM
05
SELICHOT
S.T: Isac Saadia

Shofar Ezra

06
SELICHOT
S.T: nome
Torá: Salim

VAYELECH

NOITE
ROSH HASHANÁ

18h30

07
ROSH HASHANÁ
1º DIA

Torá : nome

VAYERÁ
PINCHAS
2 Sefarim

Haftara:
R. Hashaná
Machzor p. 150
18h- Maariv
R.Hashaná

 

08
4h45 - TASHLICH
(A CONFIRMAR)
ROSH
HASHANÁ
2º DIA

Torá : nome

VAYERÁ
PINCHAS
2 Sefarim

Haftara:
R. Hashaná
Machzor p. 166

09
JEJUM DE GUEDALIA
SELICHOT

S.T: Salim
Tora
Salim

KI-TISSÁ

10
SELICHOT
S.T: Ezra

Noite:
Parte 1: Rabino/ Nome
Parte 2: Nome/Nome

11
SHABAT SHUVÁ
Maftir/Haftará:
Vaielech 
(Sef) Oseias
14:2-10 /
Miquéias
7: 18-20   
454A/598 N    

Torá :
Salim
VAYELECH

12
SELICHOT

S.T: Isac Saadia

13
SELICHOT

S.T: Salim
Tora:
Salim

HAAZINU

14
SELICHOT

S.T: Walter Chor

 

15
SELICHOT

S.T: Mauro

NOITE
KOL NIDREI

16
YOM KIPUR

Tora:
ACHAREI MOT
PINCHAS
2 Sefarim

MINCHÁ
Tora:
ACHAREI MOT

17
S.T: Ezra

Noite:
Parte 1: Rabino/ Nome
Parte 2: Nome/Nome

18
SHABAT
Maftir/Haftará:
Haazinu
Samuel II 
( 22: 01 – 51)  
605N/ 457A
Torá:
Salim
HAAZINU

19
S.T: Isac  Saadia

20
S.T: Salim
Tora:
Salim

VEZOT HABERACHÁ

NOITE
SUKOT

21
SUCOT
1 º DIA - CHAG

Hallel Completo
Tora:
nome

Sucot 1º dia
EMOR
PINCHAS
2 Sefarim
Haftará:

22
SUCOT
2 º DIA - CHAG
Hallel Completo
Tora:
nome

EMOR
PINCHAS
2 Sefarim
Haftará:

23
SUCOT
3 º DIA
C. CHAMOED
1 º DIA

Hallel Completo
Tora:
nome

PINCHAS

24
SUCOT
4 º DIA
C. CHAMOED
2 º DIA

Hallel Completo
Tora:
nome

PINCHAS
S.T: Ezra

Noite:
Parte 1: Rabino/ Nome
Parte 2: Nome/Nome

25
SHABAT 
SUCOT
5 º DIA
C. CHAMOED
3 º DIA

Maftir/Haftará:
Sh.C.Hamoed Sucot  Ezequiel
(38:18-39:16)    
630N        
Hallel completo
Torá:
Salim
KI-TISSÁ
PINCHAS
2 Sefarim

26
SUCOT
6º DIA
C. CHAMOED
4º DIA

Hallel Completo
Tora:
Salim

PINCHAS

S.T: Isac  Saadia

27
SUCOT
7 º DIA
C. CHAMOED
5 º DIA
ROSHANÁ RABÁ
Hallel Completo
Tora:
Salim

PINCHAS

S.T:  nome

28
SHEMINI ATZERET
Hallel Completo
Tora:
nome

REÊ
PINCHAS
2 Sefarim

Haftará:
Mussaf: Mashiv Harua Umorid Hagueshem
YIZKOR

NOITE
SIMCHAT TORAH

29
SIMCHAT TORAH
Hallel Completo
Tora:
nome

VEZOT HABERACHÁ
BERESHIT
PINCHAS
3 Sefarim

Haftará:
Chatan Torah:
Chatan Bereshit:

30
S.T: Salim
Tora :
Salim

BERESHIT

LEGENDAS:
S.T. = Schiliar Tsibur
M = Manhã
T = Tarde
BM = Bar/Batmitzva